Lasten SI-terapia

Lasten SI-terapia


SENSORINEN INTEGRAATIO

Aistitiedon jäsentyminen eli sensorinen integraatio on neurofysiologinen prosessi, jossa ympäristöstä ja kehosta tuleva aistitieto jäsentyy yksilölle käyttökelpoiseen muotoon. Sujuva aistitiedon jäsentyminen luo perustan kaikelle oppimiselle, vuorovaikutukselle ja käyttäytymisen hallinnalle.

Jos lapsen sensorinen integraatio ei toimi hyvin, voi hänellä olla vaikeuksia hahmottaa omaa kehoaan tai ympäröivää maailmaa, eikä hän sen vuoksi pysty toimimaan eri tilanteissa tarkoituksenmukaisesti. Poikkeavasti toimiva aistitieto voi johtaa poikkeavaan käyttäytymiseen, kehityksen viivästymiseen ja taitojen oppimisen estymiseen.

OIREIDEN TUNISTAMINEN ASIANTUNTIJAN AVULLA

Sensorisen integraation häiriö on aina yksilöllinen ja sen tunnistamisessa on tärkeää hyödyntää asiantuntijaa.

Sensorisen integraation häiriöstä voivat kertoa muun muassa

 • ruokailun vaikeudet jo vauva vaiheessa
 • itkuisuus, äänettömyys
 • vastasyntyneen ja vauva-ajan herkkä reagoiminen kosketukselle ja käsittelylle arjen tilanteissa mm. vaipan vaihto, pukemiset, pesut
 • vauvan katse, vastavuoroisuus/vuorovaikutus
 • vauvan, lapsen liikkeissä ja toiminnoissa yliaktiivisuutta tai liikettä ei näy lainkaan tai  heikko keskittymiskyky
 • erilaisiin ääniin reagoiminen tai reagoimattomuus
 • ääntelyn puuttuminen, vähäisyys, ei tule esille jokeltelua, puheen ja kielenkehityksen viiveet
 • lihasjänteyden ja koordinaation vaikeudet, kömpelyys leikkitilanteissa
 • kehityksellisten virstanpylväiden saavuttamisen hidastuminen
 • välttely uusien taitojen ja/tai päivittäisten toimintojen harjoittelusta
 • passiivisuus ja uteliaisuuden puute
 • voimakas arkuus, vetäytyminen, puolustautuminen


SENSORISEN INTEGRAATION TERAPIA

Sensorisen integraation terapia (ASI-terapia) on useimmiten lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettyä toimintaterapiaa, joskus myös fysioterapiaa. Terapiaa voivat toteuttaa vain sensorisen integraation teorian ja terapian erikoistumiskoulutuksen käyneet terapeutit.

Si-terapia kehittää lapsen kykyä käsitellä aistimuksia

Sensorisen integraation teoriaan pohjautuva terapia auttaa ymmärtämään ja lievittämään tietynlaisia oppimisen, toiminnan ja käyttäytymisen häiriöitä.

Sensorisen integraation teorian koulutuksen saanut terapeutti pystyy valitsemaan ja suunnittelemaan tarkoituksenmukaiset terapiamenetelmät, jotka kehittävät yksilöllisesti lapsen kykyä käsitellä aistimuksia ja sitä kautta parantaa hänen toiminnallista suoriutumistaan.

Terapiaympäristö motivoivaksi ja houkuttelee leikkimään

Sensorisen integraation terapia toteutuu sitä varten suunnitellussa ja varustellussa terapiaympäristössä. Ympäristö mahdollistaa ja houkuttelee lasta leikkiin ja tarjoaa runsaasti erilaisia aistikokemuksia.

Terapiassa on keskeistä se, että lapsen motivaatio on mahdollisimman vahva ja lapsi kokee itse ohjailevansa tilannetta, vaikka todellisuudessa terapeutti mukauttaa toimintaa, tilaa ja tilannetta lapsen tavoitteiden suuntaisesti. Terapiassa lapsi saa siis sellaisia yksilöllisiä leikki- ja aistikokemuksia, jotka kehittävät ja auttavat häntä parhaiten.

Arkiympäristön tukeminen, keinojen etsiminen

Ensiarvoisen tärkeää terapiassa on aina tiivis yhteistyö lapsen arkiympäristöjen kanssa. Terapeutti auttaa lapsen vanhempia ja päivähoitoa tai koulua ymmärtämään lapsen vaikeuksia sekä etsimään keinoja, joilla tukea lapsen täysipainoisempaa osallistumista arjen toimintoihin kuten leikkeihin ja peleihin.

Terapian kesto ja tarpeellisuus

Terapian kesto vaihtelee yksilöllisesti lapsen haasteiden ja edistymisen mukaan. Useimmiten se kestää puolesta vuodesta kolmeen vuoteen.

Terapia voidaan toteuttaa yhtäjaksoisena tai jaksotettuna, kerran tai useamman kerran viikossa. Terapiakerta kestää yleensä 60 min.

https://www.sity.fi/sensorinen-integraatio/terapia/

Sensorisen integraation opintojen yhteydessä olen tehnyt kehittämistyön kirjallisuuteen pohjautuen sekä esille nousseiden arjen haasteiden pohjalta; Varhaisvaihe 0-6 kk; Aistisäätelyjärjestelmän ongelmien ilmeneminen, havainnointi, tukeminen


Fysioterapiapalvelut Kirsi Pätsi
Palovaarantie 33
97680 Saari-Kämä
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita